www.NSOZ.sk
(zdroj)


4196
4197 Ak to vyžaduje zrejmý záujem dieťaťa , súd môže aj bez návrhu začať konanie o zapretí otcovstva, ktoré bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, ak otec dieťaťa takto určený nemôže byť jeho otcom.
4200
4201
Druhý diel
Osvojenie
§ 84
1/ Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa za vlastné.
4205
má názor:  

2/ O osvojení rozhoduje súd na návrh fyzickej osoby, ktorá chce osvojiť dieťa /ďalej len „osvojiteľ“/.
4207
§ 85
1/ Osvojiteľom sa môže stať svojprávna fyzická osoba.
42092/ Osvojiteľ musí mať osobné predpoklady, najmä osobnostné, morálne a zdravotné pre vytvorenie stabilného a harmonického rodinného prostredia pre dieťa a spôsobom svojho života a života osôb ,ktoré s ním žijú v domácnosti zaručuje, že osvojenie bude v najlepšom záujme dieťaťa. Musí spĺňať požiadavky stanovené osobitným právnym predpisom.
4214 3 / Ak to súd považuje za potrebné, zisťuje aj ďalšie skutočnosti rozhodné pre posúdenie