www.NSOZ.sk
(zdroj)


42052/ O osvojení rozhoduje súd na návrh fyzickej osoby, ktorá chce osvojiť dieťa /ďalej len „osvojiteľ“/.
4207
§ 85
1/ Osvojiteľom sa môže stať svojprávna fyzická osoba.
42092/ Osvojiteľ musí mať osobné predpoklady, najmä osobnostné, morálne a zdravotné pre vytvorenie stabilného a harmonického rodinného prostredia pre dieťa a spôsobom svojho života a života osôb ,ktoré s ním žijú v domácnosti zaručuje, že osvojenie bude v najlepšom záujme dieťaťa. Musí spĺňať požiadavky stanovené osobitným právnym predpisom.
4214
má názor:  

3 / Ak to súd považuje za potrebné, zisťuje aj ďalšie skutočnosti rozhodné pre posúdenie vhodnosti osvojiteľa.
42164/ Ak má osvojiteľ iné deti, zisťuje súd pred rozhodnutím o osvojení ich postoj k osvojeniu, ak sú schopné posúdiť následky osvojenia. Pred zistením stanoviska ich súd poučí o tom, čo je osvojenie, aký je jeho účel a právne následky. Ak niektoré z detí osvojiteľa nesúhlasí s osvojením, možno o osvojení rozhodnúť len vtedy, ak je zrejmé, že osvojením nebudú dotknuté oprávnené záujmy detí osvojiteľa a súčasne je nepochybné, že účel osvojenia nebude ohrozený.
4222
§ 86
1/ Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho najlepšom záujme.