www.NSOZ.sk
(zdroj)


4219 osvojením, možno o osvojení rozhodnúť len vtedy, ak je zrejmé, že osvojením nebudú dotknuté oprávnené záujmy detí osvojiteľa a súčasne je nepochybné, že účel osvojenia nebude ohrozený.
4222
§ 86
1/ Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho najlepšom záujme.
42242/ Požiadavka maloletosti musí byť splnená ku dňu vyhlásenia rozhodnutia o osvojení.
4225
§ 87
1/ Osvojiť dieťa môžu manželia, alebo manžel rodiča dieťaťa, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa.
4228
má názor:  

2/ Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže osvojiť dieťa aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v najlepšom záujme dieťaťa.
4230
§ 88
1/ Manželia môžu osvojiť dieťa len spoločne.
42322/ Manžel môže osvojiť dieťa svojho manžela len s jeho súhlasom. Tento súhlas je zároveň aj súhlasom rodiča s osvojením dieťaťa.
4234
4235
4236
§ 89
Pri rozhodovaní o osvojení dieťaťa pozostalým manželom po rodičovi dieťaťa , alebo