www.NSOZ.sk
(zdroj)


4267 1 / Na osvojenie sa vyžaduje súhlas obidvoch rodičov osvojovaného dieťaťa to aj keď sú maloletí.
42692/ Súhlas musí spĺňať predpísané náležitosti právneho úkonu podľa ustanovení všeobecnej časti.
4271
4272
4273
§ 96
Matka môže dať súhlas na osvojenie najskôr po uplynutí šiestich týždňov po narodení dieťaťa.
4276
má názor:  

§ 97
1/ Rodič musí dať súhlas osobne pred súdom. Súd ho predtým poučí o podstate osvojenia a následkoch udelenia súhlasu.
42792/ Rodič môže dať súhlas s osvojením aj vopred, bez vzťahu ku konkrétnym osvojiteľom, a to osobne pred súdom. Pred udelením súhlasu musí byť písomne poučený o podstate osvojenia a následkoch udelenia súhlasu.
42823/ Súhlas s osvojením podľa ods. 2 zahŕňa aj súhlas so zverením dieťaťa do starostlivosti budúceho osvojiteľa podľa § 102. O tomto musí byť rodič pred udelením súhlasu písomne poučený.
4285
§ 98