www.NSOZ.sk
(zdroj)


42901/ Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený práva súhlasu s osvojením alebo bol obmezený v svojprávnosti vyžaduje sa na osvojenie len súhlas druhého rodiča.
4292 Súhlas len jedného rodiča sa vyžaduje aj vtedy, ak výkon rodičovskej zodpovednosti druhého rodiča bol pozastavený podľa § 145 ods. 2.
42942/ Ak obaja rodičia nemôžu dať súhlas s osvojením, pretože zomreli, nie sú známi, boli pozbavení v práva súhlasu s osvojením alebo boli úplne obmezení v svojprávnosti alebo im bol výkon rodičovskej zodpovednosti pozastavený podľa § 145 ods. 2 vyžaduje sa súhlas poručníka, ak bol dieťaťu ustanovený. Inak sa vyžaduje súhlas opatrovníka, ktorého ustanoví pre tento účel súd.
4299
má názor:  

3/ Súhlas poručníka sa vyžaduje aj vtedy, ak rodičia boli obmedzení spôsobilosti na právne a rozsah obmedzenia sa vzťahuje aj na súhlas s osvojením, alebo sa síce nevzťahuje, ale rodičia nie sú schopní dostatočne prejaviť svoju vôľu alebo posúdiť následky osvojenia.
4302
§ 100
1/ Súhlas rodiča na osvojenie sa nevyžaduje, ak rodič bol pobavený práva súhlasu s osvojením.
43052/ Súd pozbaví rodiča práva súhlasu s osvojením, ak:a/ súvisle, najmenej po dobu šiestich mesiacov, neprejavoval o dieťa skutočný záujem najmä tým, že o dieťa sa osobne nestaral, nenavštevoval ho, neplnil si voči nemu pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnost, nevynaložil riadne úsilie upraviť si svoje