www.NSOZ.sk
(zdroj)


4293 rodiča bol pozastavený podľa § 145 ods. 2.
42942/ Ak obaja rodičia nemôžu dať súhlas s osvojením, pretože zomreli, nie sú známi, boli pozbavení v práva súhlasu s osvojením alebo boli úplne obmezení v svojprávnosti alebo im bol výkon rodičovskej zodpovednosti pozastavený podľa § 145 ods. 2 vyžaduje sa súhlas poručníka, ak bol dieťaťu ustanovený. Inak sa vyžaduje súhlas opatrovníka, ktorého ustanoví pre tento účel súd.
42993/ Súhlas poručníka sa vyžaduje aj vtedy, ak rodičia boli obmedzení spôsobilosti na právne a rozsah obmedzenia sa vzťahuje aj na súhlas s osvojením, alebo sa síce nevzťahuje, ale rodičia nie sú schopní dostatočne prejaviť svoju vôľu alebo posúdiť následky osvojenia.
4302
má názor:  

§ 100
1/ Súhlas rodiča na osvojenie sa nevyžaduje, ak rodič bol pobavený práva súhlasu s osvojením.
43052/ Súd pozbaví rodiča práva súhlasu s osvojením, ak:a/ súvisle, najmenej po dobu šiestich mesiacov, neprejavoval o dieťa skutočný záujem najmä tým, že o dieťa sa osobne nestaral, nenavštevoval ho, neplnil si voči nemu pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnost, nevynaložil riadne úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, hoci mu v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
4311