www.NSOZ.sk
(zdroj)


43331/ Pred osvojením dieťa musí byť na základe rozhodnutia súdu najmenej po dobu deviatich mesiacov v
4335 starostlivosti budúceho osvojiteľa.. Budúci osvojiteľ hradí náklady tejto starostlivosti zo svojho.
43372/ O zverení dieťaťa do starostlivosti budúceho osvojiteľa rozhodne súd na jeho návrh.
4338 Súhlas rodiča so zverením dieťaťa do starostlivosti budúceho osvojiteľa sa vyžaduje len vtedy, ak sa vyžaduje aj jeho súhlas s osvojením. Ustanovenia o súhlase s osvojením a o jeho odvolaní sa použijú primerane aj na súhlas so zverením dieťaťa do starostlivosti budúceho osvojiteľa.
4342
má názor:  

3/ Budúci osvojiteľ vykonáva osobnú starostlivosť o dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Dieťa zastupuje len v bežných záležitostiach a spravuje bežný majetok dieťaťa.
4345
§ 105
Ak je osvojiteľom pestún dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo poručník, ktorý sa o dieťa osobne stará, započíta sa mu do doby podľa § 104 ods. 1 prvej vety, doba, počas ktorej sa o dieťa osobne staral na základe rozhodnutia súdu.
4350
§ 106
.