www.NSOZ.sk
(zdroj)


4341 osvojiteľa.
43423/ Budúci osvojiteľ vykonáva osobnú starostlivosť o dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Dieťa zastupuje len v bežných záležitostiach a spravuje bežný majetok dieťaťa.
4345
§ 105
Ak je osvojiteľom pestún dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo poručník, ktorý sa o dieťa osobne stará, započíta sa mu do doby podľa § 104 ods. 1 prvej vety, doba, počas ktorej sa o dieťa osobne staral na základe rozhodnutia súdu.
4350
má názor:  

§ 106
.
4352
4353
4354
43551/ Starostlivosť budúceho osvojiteľa o zverené dieťa zanikne, ak budúci osvojiteľ nepodá návrh na osvojenie do jedného roka po zverení dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti.
43572/ Ak starostlivosť budúceho osvojiteľa zanikla podľa ods.1, súd rozhodne o ďalšej starostlivosti o dieťa aj bez návrhu.
4359
§ 107