www.NSOZ.sk
(zdroj)


4350
§ 106
.
4352
4353
4354
43551/ Starostlivosť budúceho osvojiteľa o zverené dieťa zanikne, ak budúci osvojiteľ nepodá návrh na osvojenie do jedného roka po zverení dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti.
43572/ Ak starostlivosť budúceho osvojiteľa zanikla podľa ods.1, súd rozhodne o ďalšej starostlivosti o dieťa aj bez návrhu.
4359
má názor:  

§ 107
1/ Súd musí pred rozhodnutím o osvojení oboznámiť osvojiteľa, rodičov osvojovaného dieťaťa alebo jeho zákonného zástupcu, a podľa okolností prípadu aj dieťa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa osoby osvojiteľa a dieťaťa. Poučí ich zároveň o účele, podstate a následkoch osvojenia.
43642/ Súd pred rozhodnutím o osvojení zisťuje informácie o zdravotnom stave rodičov osvojenca a o vývoji zdravotného stavu príbuzných rodičov. So získanými informáciami oboznámi osvojiteľov.
4367
§ 108
Ak je osvojiteľom dieťaťa jeho poručník, nemožno rozhodnúť o osvojení, kým poručník