www.NSOZ.sk
(zdroj)


4358 starostlivosti o dieťa aj bez návrhu.
4359
§ 107
1/ Súd musí pred rozhodnutím o osvojení oboznámiť osvojiteľa, rodičov osvojovaného dieťaťa alebo jeho zákonného zástupcu, a podľa okolností prípadu aj dieťa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa osoby osvojiteľa a dieťaťa. Poučí ich zároveň o účele, podstate a následkoch osvojenia.
43642/ Súd pred rozhodnutím o osvojení zisťuje informácie o zdravotnom stave rodičov osvojenca a o vývoji zdravotného stavu príbuzných rodičov. So získanými informáciami oboznámi osvojiteľov.
4367
má názor:  

§ 108
Ak je osvojiteľom dieťaťa jeho poručník, nemožno rozhodnúť o osvojení, kým poručník nepredloží súdu správu o výkone poručníctve a záverečný účet zo správy majetku dieťaťa; to platí aj v prípade opatrovníka, ktorý bol ustanovený na správu majetku dieťaťa.
4371
§ 109
1/ Osvojením nadobúda osvojenec právne postavenie dieťaťa osvojiteľa. Medzi ním a osvojiteľom vznikne rovnaký vzťah, aký je medzi rodičom a dieťaťom.
43742/ Osvojením vznikne príbuzenský vzťah aj medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa.
4375
§ 110
1/ Osvojením zanikne