www.NSOZ.sk
(zdroj)


4368 Ak je osvojiteľom dieťaťa jeho poručník, nemožno rozhodnúť o osvojení, kým poručník nepredloží súdu správu o výkone poručníctve a záverečný účet zo správy majetku dieťaťa; to platí aj v prípade opatrovníka, ktorý bol ustanovený na správu majetku dieťaťa.
4371
§ 109
1/ Osvojením nadobúda osvojenec právne postavenie dieťaťa osvojiteľa. Medzi ním a osvojiteľom vznikne rovnaký vzťah, aký je medzi rodičom a dieťaťom.
43742/ Osvojením vznikne príbuzenský vzťah aj medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa.
4375
§ 110
1/ Osvojením zanikne
4377
má názor:  

príbuzenský vzťah osvojenca k jeho rodičom a ostatným príbuzným.
43792/ Ak je osvojiteľom manžel rodiča osvojenca, zanikne príbuzenský vzťah osvojenca k druhému rodičovi a jeho príbuzným.
43813/ Ak je osvojiteľom osamelá osoba, zanikne príbuzenský vzťah osvojenca k ,rodičovi, na ktorého miesto nastúpil osvojiteľ a jeho príbuzným.
4383
§ 111
Osvojením zanikne poručníctvo. Opatrovnictví, pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivost, ústavná starostlivost, ako aj výchovné opatrenie,ktoré boli dieťaťu nariadené.
4386
§ 112