www.NSOZ.sk
(zdroj)


43742/ Osvojením vznikne príbuzenský vzťah aj medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa.
4375
§ 110
1/ Osvojením zanikne
4377 príbuzenský vzťah osvojenca k jeho rodičom a ostatným príbuzným.
43792/ Ak je osvojiteľom manžel rodiča osvojenca, zanikne príbuzenský vzťah osvojenca k druhému rodičovi a jeho príbuzným.
43813/ Ak je osvojiteľom osamelá osoba, zanikne príbuzenský vzťah osvojenca k ,rodičovi, na ktorého miesto nastúpil osvojiteľ a jeho príbuzným.
4383
má názor:  

§ 111
Osvojením zanikne poručníctvo. Opatrovnictví, pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivost, ústavná starostlivost, ako aj výchovné opatrenie,ktoré boli dieťaťu nariadené.
4386
§ 112
1/ Osvojenec nadobudne osvojením priezvisko osvojiteľa. Spoločný osvojenec manželov nadobudne priezvisko určené pri uzavieraní manželstva pre ich spoločné deti. To platí aj v prípade, ak je osvojiteľom manžel rodiča osvojenca.
43902/ Na zmenu mena osvojenca sa vzťahuje osobitný zákon.
43913/ Osvojiteľ sa zapíše v matrike narodených namiesto rodiča osvojenca. Ak je osvojiteľom osamelá osoba, zápis o druhom rodičovi sa nezverejní.