www.NSOZ.sk
(zdroj)


4384 Osvojením zanikne poručníctvo. Opatrovnictví, pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivost, ústavná starostlivost, ako aj výchovné opatrenie,ktoré boli dieťaťu nariadené.
4386
§ 112
1/ Osvojenec nadobudne osvojením priezvisko osvojiteľa. Spoločný osvojenec manželov nadobudne priezvisko určené pri uzavieraní manželstva pre ich spoločné deti. To platí aj v prípade, ak je osvojiteľom manžel rodiča osvojenca.
43902/ Na zmenu mena osvojenca sa vzťahuje osobitný zákon.
43913/ Osvojiteľ sa zapíše v matrike narodených namiesto rodiča osvojenca. Ak je osvojiteľom osamelá osoba, zápis o druhom rodičovi sa nezverejní.
4393
má názor:  

4394
4395
§ 113
1/ Osvojitelia sú najneskôr do plnoletosti osvojenca povinní oboznámiť ho so skutočnosťou, že bol osvojený a to vhodným spôsobom, primeraným jeho veku.
43982/ Na požiadanie osvojenca sú povinní mu poskytnúť všetky informácie o jeho pôvode a rodine.
4400
§ 114
Ak dal súhlas na osvojenie za dieťa opatrovník podľa § 94 , môže plnoletý osvojenec do jedného roka od plnoletosti podať návrh na zrušenie osvojenia.