www.NSOZ.sk
(zdroj)


4406
Tretí diel
Práva a povinnosti rodičov a detí
Všeobecné ustanovenia
§ 116
1/ Práva a povinnosti medzi rodičmi a deťmi vznikajú narodením alebo osvojením dieťaťa.
4411 Týchto práv a povinností sa rodičia ani deti nemôžu vzdať, odmietnuť ich, ani inak s nimi disponovať.
44132/ Obaja rodičia sú vo vzťahu k deťom rovnoprávni a deti majú rovnaké práva a povinnosti voči každému z rodičov.
4415
má názor:  

3/ Rodičia a deti majú povinnosť vzájomne sa rešpektovať, pomáhať si, vyživovať sa a spolupracovať pri starostlivosti o dieťa a jeho riadnu výchovu a při starostlivosti o spoločnú domácnost a zabezpečovanie potrieb rodiny.
4418
§ 117
Právne postavenie dieťaťa
44201/ Dieťa má právo obdržať všetky informácie, týkajúce sa jeho osoby. Rodičia sú povinní informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré sa ho týkajú a pred každým rozhodnutím o podstatnej záležitosti primeraným spôsobom aj o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na jeho rozhodnutie. Sú povinní vysvetliť mu následky každého jeho rozhodnutia a vytvoriť podmienky pre to, aby si mohlo utvoriť svoj názor. Dieťa má právo svoj názor slobodne