www.NSOZ.sk
(zdroj)


4411 Týchto práv a povinností sa rodičia ani deti nemôžu vzdať, odmietnuť ich, ani inak s nimi disponovať.
44132/ Obaja rodičia sú vo vzťahu k deťom rovnoprávni a deti majú rovnaké práva a povinnosti voči každému z rodičov.
44153/ Rodičia a deti majú povinnosť vzájomne sa rešpektovať, pomáhať si, vyživovať sa a spolupracovať pri starostlivosti o dieťa a jeho riadnu výchovu a při starostlivosti o spoločnú domácnost a zabezpečovanie potrieb rodiny.
4418
§ 117
Právne postavenie dieťaťa
4420
má názor:  

1/ Dieťa má právo obdržať všetky informácie, týkajúce sa jeho osoby. Rodičia sú povinní informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré sa ho týkajú a pred každým rozhodnutím o podstatnej záležitosti primeraným spôsobom aj o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na jeho rozhodnutie. Sú povinní vysvetliť mu následky každého jeho rozhodnutia a vytvoriť podmienky pre to, aby si mohlo utvoriť svoj názor. Dieťa má právo svoj názor slobodne vyjadriť a jeho názoru musí byť venovaná náležitá pozornosť.
44262/ Ak dieťa nesúhlasí s rozhodnutím rodičov v podstatnej záležitosti, týkajúcej sa jeho osoby alebo majetku, má právo požiadať, aby rozhodol súd.
44283/ Ak má dieťa príjmy z vlastnej práce alebo majetku a žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, je povinné prispievať primerane na úhradu potrieb domácnosti. Ak túto povinnosť