www.NSOZ.sk
(zdroj)


4424 podmienky pre to, aby si mohlo utvoriť svoj názor. Dieťa má právo svoj názor slobodne vyjadriť a jeho názoru musí byť venovaná náležitá pozornosť.
44262/ Ak dieťa nesúhlasí s rozhodnutím rodičov v podstatnej záležitosti, týkajúcej sa jeho osoby alebo majetku, má právo požiadať, aby rozhodol súd.
44283/ Ak má dieťa príjmy z vlastnej práce alebo majetku a žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, je povinné prispievať primerane na úhradu potrieb domácnosti. Ak túto povinnosť neplní dobrovoľne, určí ju na návrh rodiča súd.
4431
4432
4433
má názor:  

4/ Dieťa je povinné správať sa tak, aby boli naplnené ciele jeho riadnej výchovy, najmä rešpektovať oprávnené požiadavky rodičov, plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť pre neho ohrozujúci.
4436
§ 118
Práva a povinnosti rodičov podľa predchádzajúceho ustanovenia majú aj osoby, ktoré sú povinné dieťaťa vychovávať, zastupovať alebo spravovať jeho majetok, resp. osoby, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ak rodičia svoju povinnosť nesplnia alebo nemôžu splniť alebo ak nemôžu svoje právo využiť.
4441
§ 119
1/ Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov. Ak sa rodičia na mene nedohodnú, určí ho aj bez