www.NSOZ.sk
(zdroj)


4432
44334/ Dieťa je povinné správať sa tak, aby boli naplnené ciele jeho riadnej výchovy, najmä rešpektovať oprávnené požiadavky rodičov, plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť pre neho ohrozujúci.
4436
§ 118
Práva a povinnosti rodičov podľa predchádzajúceho ustanovenia majú aj osoby, ktoré sú povinné dieťaťa vychovávať, zastupovať alebo spravovať jeho majetok, resp. osoby, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ak rodičia svoju povinnosť nesplnia alebo nemôžu splniť alebo ak nemôžu svoje právo využiť.
4441
má názor:  

§ 119
1/ Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov. Ak sa rodičia na mene nedohodnú, určí ho aj bez návrhu súd.
44442/ Meno dieťaťa určuje jeden rodič len v prípade, ak druhý rodič nie je známy alebo zomrel.
4445 Ak dôjde po určení mena dieťaťa k určeniu otcovstva, bude mať dieťa meno, na ktorom sa rodičia pri určení otcovstva dohodli alebo ktoré určil súd, ak k dohode rodičov nedošlo.
44473/ Ak nemožno určiť meno dieťaťa inak, určí ho aj bez návrhu súd.
4448
§ 120
1/ Dieťa narodením nadobúda rodinné priezvisko rodičov, alebo priezvisko jedného z nich, určené ich vyhlásením pri uzavretí manželstva, resp. určené vyhlásením o určení otcovstva.