www.NSOZ.sk
(zdroj)


441 (2)   Človek prevzatý do zdravotníckeho zariadenia alebo držaný v zdravotníckom zariadení, má právo prejednať vlastné záležitosti s osobou, ktorú sám určí, bez prítomnosti tretích osôb.
444 (3)   Človek prevzatý do zdravotníckeho zariadenia alebo držaný v zdravotníckom zariadení má právo, aby jeho zdravotný stav, zdravotnú dokumentáciu alebo vyjadrenie ošetrujúceho lekára preskúmal lekár nezávislý na zdravotníckom zariadení.
447
448
§ 49
450
má názor:  

Odber orgánov, tkanív alebo buniek
452
453
454 (1)   Odber orgánov, tkanív alebo buniek z tela živého človeka na účely ich prenosu alebo transplantácie do tela iného človeka, alebo odber krvi na transfúziu alebo na prípravu transfúznych liekov, je možný len s písomným informovaným súhlasom za podmienky, že odber nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom.
458 (2)   Súhlas s odberom časti ľudského tela môže udeliť aj maloletý, pokiaľ sa odber týka regeneratívneho tkaniva a nepredstavuje vážne ohrozenie zdravia maloletého.