www.NSOZ.sk
(zdroj)


4503
§ 127
1/ Výchova dieťaťa zahŕňa najmä právo a povinnosť rodičov mať dieťa u seba, určiť miesto jeho pobytu, osobne sa o neho starať, chrániť jeho záujmy, usmerňovať jeho konanie a vykonávať nad ním dohľad.
45072/ Rodičia majú rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa. Majú povinnosť byť osobným životom, správaním, prístupom k práci a dodržiavaním zákonov príkladom svojim deťom.
45093/ Pri výchove dieťaťa nesmú rodičia používať fyzické alebo psychické násilie, ani iné neprimerané výchovné prostriedky, ktoré môžu ohroziť život, zdravie alebo duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa.
4512
má názor:  

4513
45144/ Riadna výchova dieťaťa má za cieľ smerovať k všestrannému rozvoju jeho osobnosti a príprave na samostatný zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu zásad ľudskosti, slušnosti, úcty, morálky a etiky.
4517
§ 128
Na výchove dieťaťa je povinný sa podieľať aj manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. Je však povinný pri výchove rešpektovať prednostné výchovné pôsobenie rodičov dieťaťa a ich pokyny.
4521
§ 129