www.NSOZ.sk
(zdroj)


4522 Rodič, ktorý nie je úplne svojprávny, sa môže o svoje dieťa osobne starať, ak je schopný túto starostlivosť vykonávať riadne. Nad výkonom jeho starostlivosti môže súd určiť dohľad.
4524
§ 130
1/ Rodičia zastupujú svoje dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé. V bežných záležitostiach môže dieťa zastúpiť ktorýkoľvek z rodičov aj samostatne. V podstatných záležitostiach dieťa zastupujú obaja rodičia spoločne, okrem, ak v súlade so zákonom rozhodoval len jeden z nich.
45292/ Rodič nemôže zastúpiť svoje dieťa, ak ide o právny úkon, pri ktorom by mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi ním a dieťaťom alebo medzi jeho deťmi navzájom.
4531
má názor:  

3/ Rodič nemôže zastúpiť svoje dieťa, ak ide o právny úkon, pri ktorom by mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi jeho manželom a dieťaťom. To platí aj v prípade pera rodiča.
45334/ Ak nemôže dieťa zastúpiť žiadny z rodičov, zastúpi ho opatrovník ustanovený súdom.
4534
§ 131
1/ Rodičia sú povinní spravovať majetok dieťaťa s náležitou starostlivosťou.
45362/ Na právne úkony rodičov, presahujúce rámec bežnej správy majetku dieťaťa, je potrebné schválenie súdom.
4538
§ 132
1/ Rodičia nespravujú majetok dieťaťa, ktorý nadobudlo darovaním, dedením alebo odkazom, ak ich darca alebo poručiteľ zo správy majetku alebo jeho časti vylúčil. Ak darca alebo