www.NSOZ.sk
(zdroj)


45251/ Rodičia zastupujú svoje dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé. V bežných záležitostiach môže dieťa zastúpiť ktorýkoľvek z rodičov aj samostatne. V podstatných záležitostiach dieťa zastupujú obaja rodičia spoločne, okrem, ak v súlade so zákonom rozhodoval len jeden z nich.
45292/ Rodič nemôže zastúpiť svoje dieťa, ak ide o právny úkon, pri ktorom by mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi ním a dieťaťom alebo medzi jeho deťmi navzájom.
45313/ Rodič nemôže zastúpiť svoje dieťa, ak ide o právny úkon, pri ktorom by mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi jeho manželom a dieťaťom. To platí aj v prípade pera rodiča.
45334/ Ak nemôže dieťa zastúpiť žiadny z rodičov, zastúpi ho opatrovník ustanovený súdom.
4534
má názor:  

§ 131
1/ Rodičia sú povinní spravovať majetok dieťaťa s náležitou starostlivosťou.
45362/ Na právne úkony rodičov, presahujúce rámec bežnej správy majetku dieťaťa, je potrebné schválenie súdom.
4538
§ 132
1/ Rodičia nespravujú majetok dieťaťa, ktorý nadobudlo darovaním, dedením alebo odkazom, ak ich darca alebo poručiteľ zo správy majetku alebo jeho časti vylúčil. Ak darca alebo poručiteľ neurčil pre tento prípad správcu, ustanoví súd za týmto účelom dieťaťu opatrovníka pre správu majetku.
45432/ Ak darca alebo poručiteľ neurčil správcovi spôsob správy majetku, použijú sa primerane