www.NSOZ.sk
(zdroj)


45313/ Rodič nemôže zastúpiť svoje dieťa, ak ide o právny úkon, pri ktorom by mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi jeho manželom a dieťaťom. To platí aj v prípade pera rodiča.
45334/ Ak nemôže dieťa zastúpiť žiadny z rodičov, zastúpi ho opatrovník ustanovený súdom.
4534
§ 131
1/ Rodičia sú povinní spravovať majetok dieťaťa s náležitou starostlivosťou.
45362/ Na právne úkony rodičov, presahujúce rámec bežnej správy majetku dieťaťa, je potrebné schválenie súdom.
4538
§ 132
1/ Rodičia nespravujú majetok dieťaťa, ktorý nadobudlo darovaním, dedením alebo odkazom,
má názor:  

ak ich darca alebo poručiteľ zo správy majetku alebo jeho časti vylúčil. Ak darca alebo poručiteľ neurčil pre tento prípad správcu, ustanoví súd za týmto účelom dieťaťu opatrovníka pre správu majetku.
45432/ Ak darca alebo poručiteľ neurčil správcovi spôsob správy majetku, použijú sa primerane ustanovenia o opatrovníkovi pre správu majetku.
4545
§ 133
1/ Výnosy z majetku dieťaťa sa v prvom rade použijú na úhradu nákladov spojených spojených udržiavaním majetku a s jeho správou. sa môžu použiť predovšetkým na výživu dieťaťa.
45492/ Po úhrade nákladov podľa odseku 1, možno zvyšnú časť výnosov použiť na vživu dieťaťa a