www.NSOZ.sk
(zdroj)


45362/ Na právne úkony rodičov, presahujúce rámec bežnej správy majetku dieťaťa, je potrebné schválenie súdom.
4538
§ 132
1/ Rodičia nespravujú majetok dieťaťa, ktorý nadobudlo darovaním, dedením alebo odkazom, ak ich darca alebo poručiteľ zo správy majetku alebo jeho časti vylúčil. Ak darca alebo poručiteľ neurčil pre tento prípad správcu, ustanoví súd za týmto účelom dieťaťu opatrovníka pre správu majetku.
45432/ Ak darca alebo poručiteľ neurčil správcovi spôsob správy majetku, použijú sa primerane ustanovenia o opatrovníkovi pre správu majetku.
4545
má názor:  

§ 133
1/ Výnosy z majetku dieťaťa sa v prvom rade použijú na úhradu nákladov spojených spojených udržiavaním majetku a s jeho správou. sa môžu použiť predovšetkým na výživu dieťaťa.
45492/ Po úhrade nákladov podľa odseku 1, možno zvyšnú časť výnosov použiť na vživu dieťaťa a úhradu potrieb domácnosti, v ktorej dieťa žije.
4551
4552
4553
45543/ Majetok dieťaťa možno použiť len so súhlasom súdu, ak je to nevyhnutné na ochranu