www.NSOZ.sk
(zdroj)


4550 úhradu potrieb domácnosti, v ktorej dieťa žije.
4551
4552
4553
45543/ Majetok dieťaťa možno použiť len so súhlasom súdu, ak je to nevyhnutné na ochranu záujmov dieťaťa.
4556
§ 134
1/ Do 30 dní po dovŕšení plnoletosti sú rodičia povinní odovzdať dieťaťu majetok, ktorý spravovali.
4559
má názor:  

2/ Dieťa má právo požiadať rodičov o predloženie správy o nakladaní s majetkom; toto právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do jedného roka od dovŕšenia plnoletosti. Rodičia sú povinní takúto správu predložiť v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
4562
§ 135
1/Ak sú záujmy dieťaťa pri správe majetku ohrozené a rodičia sami neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetkových práv dieťaťa, súd môže ustanoviť dieťaťu opatrovníka na správu majetku alebo jeho časti.
45662/ Súd môže ustanoviť opatrovníka na správu majetku dieťaťa aj na návrh rodičov.
4567
§ 136
1/Pred rozhodnutím súdu ,ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa., súd