www.NSOZ.sk
(zdroj)


4558 spravovali.
45592/ Dieťa má právo požiadať rodičov o predloženie správy o nakladaní s majetkom; toto právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do jedného roka od dovŕšenia plnoletosti. Rodičia sú povinní takúto správu predložiť v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
4562
§ 135
1/Ak sú záujmy dieťaťa pri správe majetku ohrozené a rodičia sami neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetkových práv dieťaťa, súd môže ustanoviť dieťaťu opatrovníka na správu majetku alebo jeho časti.
45662/ Súd môže ustanoviť opatrovníka na správu majetku dieťaťa aj na návrh rodičov.
4567
má názor:  

§ 136
1/Pred rozhodnutím súdu ,ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa., súd upraví výkon ich rodičovskej zodpovednosti k maloletému dieťaťu, najmä určí,kto sa bude o dieťa osobne starať a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu.
45712/ Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovskej zodpovednosti a výživnom môže byť nahradená dohodou rodičov, ktorá k svojej platnosti potrebuje schváleni súdu.
45733/ Súd dohodu schváli v znení, na ktorom sa rodičia dohodli, ak neodporuje zákonu alebo záujmom maloletého dieťaťa.
4575
§ 137
1/ Dieťa môže byť zverené do osobnej starostlivosti jedného rodiča alebo do striedavej