www.NSOZ.sk
(zdroj)


4564 schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetkových práv dieťaťa, súd môže ustanoviť dieťaťu opatrovníka na správu majetku alebo jeho časti.
45662/ Súd môže ustanoviť opatrovníka na správu majetku dieťaťa aj na návrh rodičov.
4567
§ 136
1/Pred rozhodnutím súdu ,ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa., súd upraví výkon ich rodičovskej zodpovednosti k maloletému dieťaťu, najmä určí,kto sa bude o dieťa osobne starať a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu.
45712/ Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovskej zodpovednosti a výživnom môže byť nahradená dohodou rodičov, ktorá k svojej platnosti potrebuje schváleni súdu.
4573
má názor:  

3/ Súd dohodu schváli v znení, na ktorom sa rodičia dohodli, ak neodporuje zákonu alebo záujmom maloletého dieťaťa.
4575
§ 137
1/ Dieťa môže byť zverené do osobnej starostlivosti jedného rodiča alebo do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov.
45782/ Pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti súd dbá, aby boli naplnené ciele riadnej výchovy dieťaťa a rovnocenné postavenie rodičov v právach aj povinnostiach k dieťaťu.
4581
§ 138
1/ Ak sú obaja rodičia spôsobilí dieťa riadne vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť