www.NSOZ.sk
(zdroj)


449
450
Odber orgánov, tkanív alebo buniek
452
453
454 (1)   Odber orgánov, tkanív alebo buniek z tela živého človeka na účely ich prenosu alebo transplantácie do tela iného človeka, alebo odber krvi na transfúziu alebo na prípravu transfúznych liekov, je možný len s písomným informovaným súhlasom za podmienky, že odber nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom.
458
má názor:  

(2)   Súhlas s odberom časti ľudského tela môže udeliť aj maloletý, pokiaľ sa odber týka regeneratívneho tkaniva a nepredstavuje vážne ohrozenie zdravia maloletého.
460 (3) Ďalšie podmienky odberu častí ľudského tela upravuje osobitný zákon.
461
462
§ 50
464
Účasť na biomedicínskom výskume
466 (1)   Účasť na biomedicínskom výskume je možná len s písomným informovaným súhlasom človeka, ktorého sa má týkať.