www.NSOZ.sk
(zdroj)


4583 záujem, zverí súd dieťa do striedavej osobnej starostlivosti, ak to nie je v rozpore s jeho záujmom.
45852/ Súd pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti obidvoch rodičv posúdi jej vhodnost predovšetkým so zreteľom na vek dieťaťa a jeho potreby, citové väzby dieťaťa k obidvom rodičom a k členom domácnosti, vzdialenosť bydlísk rodičov, v ktorých bude dieťa počas striedavej starostlivosti bývať, školskú docházku, mimoškolské aktivity dieťaťa, schopnost rodičov dohodnúť sa o spôsobe a pravidlech výchovy.
4590
§ 139
4592
má názor:  

4593
45941/ Pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného rodiča súd zohľadní v prvom rade to, ktorý z rodičov je viac schopný zabezpečiť naplnenie cieľov riadnej výchovy dieťaťa.
45972/ Do úvahy vezme najmä spôsobilosť každého z rodičov dieťa riadne vychovávať, schopnosť rešpektovať práva dieťaťa a jeho potreby, rešpektovať práva druhého rodiča podieľať sa na výchove dieťaťa, doterajší výchovný vplyv každého z rodičov a mieru ich starostlivosti o dieťa, vek dieťaťa, jeho vývinové potreby, vzťah ku každému z rodičov osobitne a vzťah k blízkym osobám každého z rodičov.