www.NSOZ.sk
(zdroj)


4588 dieťa počas striedavej starostlivosti bývať, školskú docházku, mimoškolské aktivity dieťaťa, schopnost rodičov dohodnúť sa o spôsobe a pravidlech výchovy.
4590
§ 139
4592
4593
45941/ Pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného rodiča súd zohľadní v prvom rade to, ktorý z rodičov je viac schopný zabezpečiť naplnenie cieľov riadnej výchovy dieťaťa.
4597
má názor:  

2/ Do úvahy vezme najmä spôsobilosť každého z rodičov dieťa riadne vychovávať, schopnosť rešpektovať práva dieťaťa a jeho potreby, rešpektovať práva druhého rodiča podieľať sa na výchove dieťaťa, doterajší výchovný vplyv každého z rodičov a mieru ich starostlivosti o dieťa, vek dieťaťa, jeho vývinové potreby, vzťah ku každému z rodičov osobitne a vzťah k blízkym osobám každého z rodičov.
4602
§ 140
1/ Rodičia alebo rodič, ktorý nemá dieťa vo svojej osobnej starostlivosti, má právo stýkať sa so svojim dieťaťom.
46052/ Právo styku zahŕňa právo na stretávanie sa s dieťaťom, právo na komunikáciu a právo na informácie o dieťati.