www.NSOZ.sk
(zdroj)


46073/ Právo styku má aj rodič, ktorému nepatrí výkon rodičovskej zodpovednosti a to v rozsahu, ktorý určí súd na návrh rodiča.
4609
§ 141
1/ Ak je dieťa v osobnej starostlivosti jedného rodiča, rodičia sa o styku druhého rodiča s dieťaťom dohodnú. Ak k dohode nedôjde, upraví styk súd na návrh niektorého z nich, pričom vezme do úvahy dôvody, pre ktoré k dohode nedošlo.
46132/ Ak je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, dohodnú sa rodičia o styku s dieťaťom s osobou, ktorá má dieťa zverené. Ak k dohode nedôjde, upraví styk súd na návrh niektorého z nich.
4616
má názor:  

3/ Ak osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestún, opakovane bezdôvodne bráni v styku rodiča s dieťaťom, zmení súd aj bez návrhu rozhodnutie o zverení do náhradnej starostlivosti.
4619
§ 142
1/ Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, súd môže stretávanie dieťaťa s rodičom obmedziť alebo zakázať. Obmedzenie sa môže týkať najmä formy stretávania, rozsahu stretávania, jeho miesta alebo povinnej účasti osôb, ktoré určí súd.
46232/ Dieťa má právo stretávať sa so starými rodičmi alebo inými blízkymi osobami, ku ktorým ho viaže citové puto, ak je to v jeho záujme. Ak rodičia, alebo niektorý z nich so stretávaním neodôvodnene nesúhlasí, bráni mu alebo ho sťažuje, môže upraviť stretávanie súd