www.NSOZ.sk
(zdroj)


4614 dohodnú sa rodičia o styku s dieťaťom s osobou, ktorá má dieťa zverené. Ak k dohode nedôjde, upraví styk súd na návrh niektorého z nich.
46163/ Ak osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestún, opakovane bezdôvodne bráni v styku rodiča s dieťaťom, zmení súd aj bez návrhu rozhodnutie o zverení do náhradnej starostlivosti.
4619
§ 142
1/ Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, súd môže stretávanie dieťaťa s rodičom obmedziť alebo zakázať. Obmedzenie sa môže týkať najmä formy stretávania, rozsahu stretávania, jeho miesta alebo povinnej účasti osôb, ktoré určí súd.
4623
má názor:  

2/ Dieťa má právo stretávať sa so starými rodičmi alebo inými blízkymi osobami, ku ktorým ho viaže citové puto, ak je to v jeho záujme. Ak rodičia, alebo niektorý z nich so stretávaním neodôvodnene nesúhlasí, bráni mu alebo ho sťažuje, môže upraviť stretávanie súd na návrh blízkej osoby alebo dieťaťa.
4627
§ 143
1/ Rodič, ktorý nemá dieťa zverené do osobnej starostlivosti, má právo na komunikáciu s dieťaťom, ktorá zahŕňa všetky formy ústnej a písomnej komunikácie v takom rozsahu, aby bol zabezpečený primeraný rozsah styku. V
4631 prípade, ak sa rodičia na primeranej
4632 komunikácii s dieťaťom nedohodnú, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.