www.NSOZ.sk
(zdroj)


4642
§ 145
Ak rodičia dieťaťa spolu nežijú a nedohodnú sa o výkone rodičovskej zodpovednosti a výživnom, rozhodne súd aj bez návrhu. Ustanovenia § 136 až 144 sa použijú primerane.
4645
§ 146
1/ Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmenit rozhodnuti alebo dohodu o výkone rodičovskej zodpovednosti a výživnom alebo o výkone práva styku.
46482/ Ak niektorý rodič bráni opakovane druhému rodičovi zúčastňovať sa na výchove dieťaťa, vrátane styku s ním, zmení súd aj bez návrhu rozhodnuti o úprave rodičovskej zodpovednosti tak, aby bol zachovaný cieľ riadnej výchovy.
4651
má názor:  

4652
Štvrtý diel
Výchovné a sankčné opatrenia
§ 147
1/ Každý môže oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ,obci alebo súdu nevhodné správanie detí alebo neplnenie či porušovanie rodičovských práv a povinností.
46582/ Ak to vyžaduje záujem dieťaťa môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súd uložiť výchovné opatrenie podľa osobitného zákona.
46603/ Výchovné opatrenie, ktorým sa dieťa odníme zo starostlivosti rodičov proti ich vôli môže