www.NSOZ.sk
(zdroj)


4649 vrátane styku s ním, zmení súd aj bez návrhu rozhodnuti o úprave rodičovskej zodpovednosti tak, aby bol zachovaný cieľ riadnej výchovy.
4651
4652
Štvrtý diel
Výchovné a sankčné opatrenia
§ 147
1/ Každý môže oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ,obci alebo súdu nevhodné správanie detí alebo neplnenie či porušovanie rodičovských práv a povinností.
4658
má názor:  

2/ Ak to vyžaduje záujem dieťaťa môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súd uložiť výchovné opatrenie podľa osobitného zákona.
46603/ Výchovné opatrenie, ktorým sa dieťa odníme zo starostlivosti rodičov proti ich vôli môže uložiť len súd.
4662
§ 148
1/ Ak rodičovi bráni vo výkone rodičovskej zodpovednosti závažná prekážka a ak je to v záujme dieťaťa, súd môže pozastaviť výkon jeho rodičovskej zodpovednosti.
46652/ Závažnou prekážkou je aj dlhodobo neznámy pobyt rodiča, ktorý nemožno zistiť ani pri vynaložení všetkého úsilia.
46673/ Ak rodič riadne nevykonáva rodičovskú zodpovednost alebo niektorú jej zložku, zneužíva