www.NSOZ.sk
(zdroj)


4653
Výchovné a sankčné opatrenia
§ 147
1/ Každý môže oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ,obci alebo súdu nevhodné správanie detí alebo neplnenie či porušovanie rodičovských práv a povinností.
46582/ Ak to vyžaduje záujem dieťaťa môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súd uložiť výchovné opatrenie podľa osobitného zákona.
46603/ Výchovné opatrenie, ktorým sa dieťa odníme zo starostlivosti rodičov proti ich vôli môže uložiť len súd.
4662
má názor:  

§ 148
1/ Ak rodičovi bráni vo výkone rodičovskej zodpovednosti závažná prekážka a ak je to v záujme dieťaťa, súd môže pozastaviť výkon jeho rodičovskej zodpovednosti.
46652/ Závažnou prekážkou je aj dlhodobo neznámy pobyt rodiča, ktorý nemožno zistiť ani pri vynaložení všetkého úsilia.
46673/ Ak rodič riadne nevykonáva rodičovskú zodpovednost alebo niektorú jej zložku, zneužíva jej výkon alebo zanedbáva výchovu dieťaťa, vrátane práva styku, súd obmedzí tomuto rodičovi výkon jeho rodičovskej zodpovednosti. V rozhodnutí uvedie rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje.
46714/ Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním,