www.NSOZ.sk
(zdroj)


46795/ Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti a rodič napriek poskytnutej pomoci trvalo neprejavuje záujem o dieťa, súd mu môže výkon rodičovskej zodpovednosti obmedziť alebo ho tohoto výkonu pozbaviť.
4682
§ 149
1/ Ak boli uložené výchovné a sankčné opatrenia podľa predchádzajúcich ustanovení, sleduje súd sústavne ich výkon a podľa potreby ich dopĺňa, mení a kombinuje tak, aby zabezpečil všestranné podmienky pre riadnu výchovu dieťaťa a napĺňanie jej cieľov.
46862/ Súd zruší uložené výchovné alebo sankčné opatrenie, ak jeho ďalšie trvanie nie je účelné a ak je to v záujme maloletého.
4688
má názor:  

4689
Tretia hlava
VÝŽIVNÉ
§ 186
Právo na výživné a vyživovaciu povinnosť majú tí, ktorým to tento zákon ukladá.
4693 Pravidlá pre určenie výživného
4694
§ 187
1/ Pri určení výživného sa vychádza z odôvodnených potrieb oprávneného s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Ak je oprávneným maloleté dieťa, prihliada sa na jeho majetok, len ak je životná úroveň povinného nižšia než životná úroveň dieťaťa.