www.NSOZ.sk
(zdroj)


4684 sleduje súd sústavne ich výkon a podľa potreby ich dopĺňa, mení a kombinuje tak, aby zabezpečil všestranné podmienky pre riadnu výchovu dieťaťa a napĺňanie jej cieľov.
46862/ Súd zruší uložené výchovné alebo sankčné opatrenie, ak jeho ďalšie trvanie nie je účelné a ak je to v záujme maloletého.
4688
4689
Tretia hlava
VÝŽIVNÉ
§ 186
Právo na výživné a vyživovaciu povinnosť majú tí, ktorým to tento zákon ukladá.
4693
má názor:  

Pravidlá pre určenie výživného
4694
§ 187
1/ Pri určení výživného sa vychádza z odôvodnených potrieb oprávneného s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Ak je oprávneným maloleté dieťa, prihliada sa na jeho majetok, len ak je životná úroveň povinného nižšia než životná úroveň dieťaťa.
46982/ Prihliada sa tiež na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného a to aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako sa prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Výživné má prednosť pred neprimeranými výdavkami povinného.
47023/ Pri určení výživného treba zohľadniť aj počet osôb, povinných poskytovať oprávnenému