www.NSOZ.sk
(zdroj)


4704
§ 188
Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore a dobrými mravmi.
4706
§ 189
1/ Ak nie je ustanovené inak, platí sa výživné v pravidelných opakujúcich sa plneniach, ktoré sú splatné vždy na mesiac dopredu.
47092/ Príslušenstvom výživného je úrok z omeškania, ak je povinný v omeškaní s plnením výživného, ktoré sa stalo splatným po rozhodnutí súdu.
47113/ Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. Ak ide o výživné pre maloleté deti, započítanie nie je možné.
4713
má názor:  

§ 190
4715
4716
47171/ Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
47202/ Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona sa premlčujú.
4722
§ 191