www.NSOZ.sk
(zdroj)


39 a účelu.
40
41
§ 5
43
Použitie analógie
45 (1)  Občiansky zákonník upravuje súkromné práva a povinnosti v tom rozsahu, v akom ich neupravujú iné právne predpisy. Iné predpisy súkromného práva treba vykladať v súlade s týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.
48
má názor:  

(2)  Práva a povinnosti, pokiaľ nie sú výslovne upravené týmto ani iným zákonom, sa spravujú ustanoveniami toho zákona, ktorý upravuje práva a povinnosti obsahom a účelom im najbližšie. Ak takých ustanovení niet, prípad sa posúdi spravodlivo, na základe zásad súkromného práva, so zreteľom na zvyklosti, prevažujúci stav náuky a ustálenej rozhodovacej praxe.
53 (3)  Na zvyklosti sa prihliada len vtedy, ak na ne odkazuje zákon.
54
55
Výkon a ochrana práv
§ 6