www.NSOZ.sk
(zdroj)


4804
§ 202
Každý z príbuzných na rovnakom stupni plní vyživovaciu povinnosť v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných príbuzných.
4808
§ 203
(1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní tak, aby životná úroveň oboch manželov bola zásadne rovnaká, určí jej rozsah súd na návrh manžela.
4812 (2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči
má názor:  

rodičom.
4814
§ 204
(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu plnil výživné tak, aby jeho životná úroveň bola primeraná životnej úrovni, ktorú mal pred rozvodom manželstva. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah výživného na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
4820 (2) Rozvedení manželia sa môžu dohodnúť, že výživné podľa odseku 1 sa uhradí jednorázovým plnením.
4822 (3) Výživné na rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa