www.NSOZ.sk
(zdroj)


4830 Právo na výživné zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.
4832
§ 206
(1) Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke na primeranú výživu, ako aj primerane prispieť na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.
4836 (2) Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy a na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1.
4839
má názor:  

4840
4841 (3) Súd môže taktiež na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.
4844
4845
Štvrtá hlava
PORUČNÍCTVO, OPATROVNÍCTVO A NÁHRADNÁ
STAROSTLIVOSŤ
Prvý diel