www.NSOZ.sk
(zdroj)


4836 (2) Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy a na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1.
4839
4840
4841 (3) Súd môže taktiež na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.
4844
4845
má názor:  

Štvrtá hlava
PORUČNÍCTVO, OPATROVNÍCTVO A NÁHRADNÁ
STAROSTLIVOSŤ
Prvý diel
Poručníctvo
§ 173
1/ Súd ustanoví poručníka, ak rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, nie sú úplne svojprávni,, boli pobavení výkonu rodičovskej zodpovednosti alebo im bol jej výkon pozastavený.
48532/ Poručník sa ustanoví, ak matka dieťaťa písomne požiadala o utajenie svojej totožnosti podľa osobitného zákona.