www.NSOZ.sk
(zdroj)


4846
PORUČNÍCTVO, OPATROVNÍCTVO A NÁHRADNÁ
STAROSTLIVOSŤ
Prvý diel
Poručníctvo
§ 173
1/ Súd ustanoví poručníka, ak rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, nie sú úplne svojprávni,, boli pobavení výkonu rodičovskej zodpovednosti alebo im bol jej výkon pozastavený.
48532/ Poručník sa ustanoví, ak matka dieťaťa písomne požiadala o utajenie svojej totožnosti podľa osobitného zákona.
4855
má názor:  

§ 174
1/ Súd ustanoví poručníka len čo sa dozvie, že je tu zákonom ustanovený dôvod2/ Dovtedy, kým nie je dieťaťu ustanovený poručník, alebo dovtedy, kým sa ustanovený poručník neujme svojej funkcie, vykonáva opatrovníctvo orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
4860
§ 175
1/ Ak to nie je v rozpore so záujmom dieťaťa , za poručníka sa ustanoví predovšetkým ten, koho označili rodičia.
48632/ Ak niet takej osoby alebo ak poručníctvo odmietla, za poručníka sa ustanoví niekto z príbuzných alebo osôb blízkych dieťaťu alebo jeho rodine., ak rodič takúto osobu z