www.NSOZ.sk
(zdroj)


48632/ Ak niet takej osoby alebo ak poručníctvo odmietla, za poručníka sa ustanoví niekto z príbuzných alebo osôb blízkych dieťaťu alebo jeho rodine., ak rodič takúto osobu z poručníctva svojho dieťaťa výslovne nevylúčil alebo osoba poručníctvo neodmietla.
48663/ Inak sa za poručníka ustanoví iná fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, s ustanovením za poručníka súhlasí a spôsobom svojho života zaručuje, že bude vykonávať funkciu v najlepšom záujme poručenca.
48694/ Ak niet vhodnej fyzickej osoby, za poručníka sa ustanoví obec a v prípade maloletého dieťaťa bez sprievodu orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa osobitného zákona.
4872
má názor:  

§ 176
1/ Poručník sa stará o osobu maloletého dieťaťa, zastupuje ho a spravuje jeho majetok namiesto rodičov.
48752/ Ak sa poručník nestará osobne o dieťa, dohliada na rozsah a spôsob starostlivosti, ktorá sa poručencovi poskytuje.
48773/ Na vzťahy medzi poručníkom a poručencom sa primerane vzťahujú ustanovenia o právach a povinnostiach rodičov a detí.
4879
4880
4881