www.NSOZ.sk
(zdroj)


48663/ Inak sa za poručníka ustanoví iná fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, s ustanovením za poručníka súhlasí a spôsobom svojho života zaručuje, že bude vykonávať funkciu v najlepšom záujme poručenca.
48694/ Ak niet vhodnej fyzickej osoby, za poručníka sa ustanoví obec a v prípade maloletého dieťaťa bez sprievodu orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa osobitného zákona.
4872
§ 176
1/ Poručník sa stará o osobu maloletého dieťaťa, zastupuje ho a spravuje jeho majetok namiesto rodičov.
4875
má názor:  

2/ Ak sa poručník nestará osobne o dieťa, dohliada na rozsah a spôsob starostlivosti, ktorá sa poručencovi poskytuje.
48773/ Na vzťahy medzi poručníkom a poručencom sa primerane vzťahujú ustanovenia o právach a povinnostiach rodičov a detí.
4879
4880
4881
4882
§ 177
1/ Každé rozhodnutie poručníka v podstatnej záležitosti týkajúcej sa osoby poručenca , jeho majetku ako aj zastúpenia vyžaduje schválenie súdu.