www.NSOZ.sk
(zdroj)


4872
§ 176
1/ Poručník sa stará o osobu maloletého dieťaťa, zastupuje ho a spravuje jeho majetok namiesto rodičov.
48752/ Ak sa poručník nestará osobne o dieťa, dohliada na rozsah a spôsob starostlivosti, ktorá sa poručencovi poskytuje.
48773/ Na vzťahy medzi poručníkom a poručencom sa primerane vzťahujú ustanovenia o právach a povinnostiach rodičov a detí.
4879
4880
4881
má názor:  

4882
§ 177
1/ Každé rozhodnutie poručníka v podstatnej záležitosti týkajúcej sa osoby poručenca , jeho majetku ako aj zastúpenia vyžaduje schválenie súdu.
48852/ Poručník ustanovený dieťaťu, ktorého rodič alebo rodičia vykonávajú bežnú osobnú starostlivosť o dieťa podľa § 124 informuje o rozhodnutiach v podstatných záležitostiach týkajúcich sa poručenca aj tohto rodiča alebo rodičov.
4888
§ 178
1/ Poručník po svojom ustanovení do funkcie bezodkladne, najneskôr do troch mesiacov predloží súdu súpis majetku poručenca; platí to aj o majetku, ktorý poručenec nadobudne