www.NSOZ.sk
(zdroj)


4876 sa poručencovi poskytuje.
48773/ Na vzťahy medzi poručníkom a poručencom sa primerane vzťahujú ustanovenia o právach a povinnostiach rodičov a detí.
4879
4880
4881
4882
§ 177
1/ Každé rozhodnutie poručníka v podstatnej záležitosti týkajúcej sa osoby poručenca , jeho majetku ako aj zastúpenia vyžaduje schválenie súdu.
4885
má názor:  

2/ Poručník ustanovený dieťaťu, ktorého rodič alebo rodičia vykonávajú bežnú osobnú starostlivosť o dieťa podľa § 124 informuje o rozhodnutiach v podstatných záležitostiach týkajúcich sa poručenca aj tohto rodiča alebo rodičov.
4888
§ 178
1/ Poručník po svojom ustanovení do funkcie bezodkladne, najneskôr do troch mesiacov predloží súdu súpis majetku poručenca; platí to aj o majetku, ktorý poručenec nadobudne neskôr.
48922/ Ak je majetok nepatrný, súd môže oslobodiť poručníka od tejto povinnosti.
4893
§ 179
1/ Poručník je povinný spravovať majetok poručenca s náležitou starostlivosťou.