www.NSOZ.sk
(zdroj)


48922/ Ak je majetok nepatrný, súd môže oslobodiť poručníka od tejto povinnosti.
4893
§ 179
1/ Poručník je povinný spravovať majetok poručenca s náležitou starostlivosťou.
48952/ Poručník nespravuje majetok ,ktorý poručenec nadobudol darovaním, dedičstvom alebo odkazom, ak ho darca alebo poručiteľ výslovne zo správy tohto majetku alebo jeho časti vylúčil. Majetok spravuje osoba, ktorú darca alebo poručiteľ určil. Ak takúto osobu neurčil, majetok spravuje opatrovník ustanovený súdom.
48993/ Ak je majetok rozsiahly alebo správa majetku poručenca zložitá, súd môže na návrh poručníka ustanoviť opatrovníka pre správu majetku alebo pre jeho časť.
4901
má názor:  

4/ Bez návrhu môže súd poručencovi ustanoviť opatrovníka pre správu majetku, ak majetkovým záujmom dieťaťa hrozí ujma.
4903
§ 180
1/ Poručník predkladá súdu výročné správy o osobe poručenca a jeho majetku.
49052/ Správa o osobe poručenca obsahuje najmä informácie o jeho vývoji, zdravotnom stave a osobitných potrebách.
49073/ Správa o nakladaní s majetkom poručenca obsahuje najmä informácie o výnosoch, investíciách, ako aj účel a výšku výdavkov a príjmov súvisiacich s týmto majetkom.
49094/ Súd môže oslobodiť poručníka od podávania podrobného vyúčtovania zo správy majetku, ak výnosy z majetku poručenca pravdepodobne nepresahujú náklady na jeho výchovu a