www.NSOZ.sk
(zdroj)


4911 výživu. V tom prípade predloží len správu o hospodárení s majetkom.
4912
§ 181
1/ Poručník vykonáva svoju funkciu bezodplatne. Má však právo žiadať náhradu nákladov spojených so správou majetku poručenca v prvom rade z výnosov majetku, a ak tieto nepokryjú náklady aj z podstaty majetku.
49162/ Ak je správa majetku poručenca spojená so značnou námahou , súd môže poručníkovi na jeho návrh priznať z výnosov tohto majetku primeranú odmenu ročne alebo pri skončení poručníctva., to neplatí ,ak je poručníkom obec alebo orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
4920
má názor:  

3/ Odmena poručníka podľa ods. 2 musí byť primeraná, najviac vo výške 10 % z dosiahnutého výnosu majetku dieťaťa v kalendárnom roku, za ktorý sa vyúčtovanie podáva.
4922
4923
4924
4925 Do výnosov majetku podľa prvej vety sa nezapočítava výnos z toho majetku, ktorý poručník nespravuje.
4927
§ 182
1 / Súd odvolá poručníka z výkonu poručníctva na jeho návrh.
49292/ Súd odvolá poručníka, ak sa stane pre výkon funkcie poručníka nespôsobilý alebo ak