www.NSOZ.sk
(zdroj)


49203/ Odmena poručníka podľa ods. 2 musí byť primeraná, najviac vo výške 10 % z dosiahnutého výnosu majetku dieťaťa v kalendárnom roku, za ktorý sa vyúčtovanie podáva.
4922
4923
4924
4925 Do výnosov majetku podľa prvej vety sa nezapočítava výnos z toho majetku, ktorý poručník nespravuje.
4927
§ 182
1 / Súd odvolá poručníka z výkonu poručníctva na jeho návrh.
4929
má názor:  

2/ Súd odvolá poručníka, ak sa stane pre výkon funkcie poručníka nespôsobilý alebo ak porušuje povinnosti alebo zneužíva práva vyplývajúce z poručníctva.
4931
§ 183
1/ Poručníctvo zanikne smrťou poručníka alebo smrťou poručenca.
49332/ Poručníctvo zanikne dosiahnutím plnoletosti poručenca alebo ak odpadol dôvod, pre ktorý bol poručník ustanovený.
4935
§ 184
1/ Poručník najneskôr do troch mesiacov po skončení poručníctva predloží súdu záverečnú správu o výkone svojej funkcie a záverečné vyúčtovanie zo správy majetku poručenca. Ak poručenec mal iba nepatrný majetok, súd ho môže oslobodiť od povinnosti záverečného