www.NSOZ.sk
(zdroj)


4977 dohľadu.
49782/ Opatrovník predkladá súdu správu a podrobné vyúčtovanie zo správy majetku opatrovanca vždy ku dňu, ktorý určil súd v rozhodnutí o ustanovení opatrovníka pre správu majetku.
4981
§ 190
1/ Na zánik opatrovníctva pre správu majetku sa primerane vzťahujú ustanovenia o zániku poručníctva.
49842/Opatrovník najneskôr do troch mesiacov po skončení funkcie predloží súdu záverečné vyúčtovanie zo správy majetku.
4986
má názor:  

3/ Opatrovník má právo na náhradu nákladov spojených so správou majetku opatrovanca a na primeranú odmenu z výnosu spravovaného majetku po skončení svojej funkcie. Výšku odmeny určí súd.
4989
4990
Tretí diel
Náhradná starostlivosť
§ 150
1/ Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa, možno dieťa zveriť do starostlivosti iných osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa namiesto rodičov /ďalej len „náhradná starostlivosť“/.